تماس با ما

تلفن های داخلی

نگهبانی ----- 102 - 101            واحد ترخیص ----- 103

داروخانه ----- 109                     اورژانس ----- 110

رادیولوژی ----- 113                  مرکز تلفن ----- 0 - 120

کارگزینی ----- 122                    آزمایشگاه ----- 125

مدارک پزشکی ----- 127            آندوسکوپی ----- 204

دفتر پرستاری ----- 303  

ارسال پیام به ما

    آدرس ما

    شبکه های اجتماعی