راهنماي طبقات

طبقه پنجم

بخش داخلي – بخش زنان

طبقه چهارم

اتاق عمل – زايشگاه  – CSR

طبقه سوم

Post CCU   CCU  ICU

طبقه دوم

دفتر پرستاري-دفتر بهبود كيفيت-تجهيزات پزشكي -كلينيك تغذيه-كلينيك پري ناتال-مركز هدايت بحران(EOC)

طبقه اول

اتاق پزشكان-مديريت-كارگزيني-حسابداري-آزمايشگاه-فيزيوتراپي-مدارك پزشكي

طبقه همكف

اورژانس-راديولوژي-اطلاعات و پذيرش-آندوسكوپي-داروخانه-كلينيك هاي تخصصي-حسابداري و صندوق

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات ملاقات بيمارستان البرز

همه روزه از ساعت 14:30 الي 16:30  براي بيماران بستري در بخشها و

  C.C.U و IC.U از ساعت 15 الي 16 براي بيمارستان بستري