نام بيمارستان   : البرز

آدرس بيمارستان :  خ انقلاب خ وصال شیرازی

كد پستي : 1416833181

شماره تلفنهاي مركز:   74 -66469073

شماره نمابر :     66480846

EMAIL:ALBORZHOSPITAL @ YAHOO .COM آدرس پست الکترونیکی:

 alborz hospital.org      alborz hospital.irآدرس پایگاه اطلاع رسانی ( سایت اینترنتی ) :

                                             fazimi36@yahoo.comپست الکترونیکی مدیریت جهت دریافت انتقادات وپیشنهادات: